โรงเรียนช่องแคพิทยาคม
229 หมู่ 10  ตำบลช่องแค  อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210
เบอร์โทรศัพท์ 056009562
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 72 คน
ชื่อ-นามสกุล : กอบแก้ว (กิ๊ฟ)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 14
อีเมล์ : kobkaew6302@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายศรุต บัวสอน (เจมส์)
ปีที่จบ : 2563   รุ่น : 20
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : โสภณัฐ คำนบ (มด)
ปีที่จบ : 2563   รุ่น : 20
อีเมล์ : 0504.bymobile@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายเจษฎา วงษ์เกิดชวน (อู๋)
ปีที่จบ : 2563   รุ่น : 20
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายนพดล ไล้ทอง (แบงค์)
ปีที่จบ : 2563   รุ่น : 20
อีเมล์ : nnoppadon828gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นภัสวรรณ บัวชะอุ่ม (เนย)
ปีที่จบ : 2563   รุ่น : 20
อีเมล์ : nbawch@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นภัสวรรณ บัวชะอุ่ม (เนย)
ปีที่จบ : 2563   รุ่น : 20
อีเมล์ : nbawch@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : กนกวรรณ ใจเย็น (หยก)
ปีที่จบ : 2563   รุ่น : 20
อีเมล์ : Jaiyenkanokwan@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาย บุรินทร์ ช่อฉาย (เนม)
ปีที่จบ : 2563   รุ่น : 20
อีเมล์ : -
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาย นิธิวัฒน์ ล้านสมบัติ (เต้)
ปีที่จบ : 2563   รุ่น : 20
อีเมล์ : Nan_dodo98@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ประกิจ ทรัพย์ประเสริฐ (อ่ำ)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : 6
อีเมล์ : Prakitfoot@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สุพัตรา บัวบาน (พลอย)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 13
อีเมล์ : Suphattra.buaban@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม