โรงเรียนช่องแคพิทยาคม
229 หมู่ 10  ตำบลช่องแค  อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210
เบอร์โทรศัพท์ 056009562
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 72 คน
ชื่อ-นามสกุล : นางมลฤดี ทรัพย์ประเสริฐ (เค)
ปีที่จบ : 2544   รุ่น : 1
อีเมล์ : Supakit.mail@ben.benk.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลิมพล แสงจันทร์ (ต้อม)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : 6
อีเมล์ : tomthtom1@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาย ชนะศักดิ์ ศรีซ้อน (โทน)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 10
อีเมล์ : trutone_cz-i@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : วิลาสินี สมบูรณ์ (ออม)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : 15
อีเมล์ : aommyaomzii@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายปฏิพัทธ์ กระตุดเงิน (ลาเต้)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : 15
อีเมล์ : tae23182@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายวรวุฒิ สู่สุข (วุท,หึ่ม)
ปีที่จบ : 2550   รุ่น : 10
อีเมล์ : wowut@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ณัฐกฤตา เย็นใจ (มัส)
ปีที่จบ : 2546   รุ่น : 4
อีเมล์ : M0877299299@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสมฤทัย ขันทอง (พัช)
ปีที่จบ : ๒๕๕๗   รุ่น : ๑๕
อีเมล์ : puchzaa2555@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววราภรณ์ กิ่งไทย (เบ็น)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : 15
อีเมล์ : waraporn_285@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวตติยา พรหมสะโร (จุ๊ฟ)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : 15
อีเมล์ : tatiyazidee@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอันธิกา ไตรรัตน์ (อัน)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : 15
อีเมล์ : unthika.6850.ut@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ณัฐพงษ์ บริหาร (บอล)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : 15
อีเมล์ : ball1234789@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม