โรงเรียนช่องแคพิทยาคม
229 หมู่ 10  ตำบลช่องแค  อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210
เบอร์โทรศัพท์ 056009562
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : แผนภาพแสดงอาคาร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2540
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..