โรงเรียนช่องแคพิทยาคม
229 หมู่ 10  ตำบลช่องแค  อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210
เบอร์โทรศัพท์ 056009562
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
15 พ.ย. 64 การฉีดวัคซีน โควิด 19 วัคซีน Pfizer นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข็มที่ 2
การฉีดวัคซีน โควิด 19 วัคซีน Pfizer   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข็มที่ 2 ณ  โรงพยาบาลตาคลี  วันที่ 15  พฤศจิกายน 2564
งานอนามัย / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
12 พ.ย. 64 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564  เวลา 8.30 - 16.30 น. วิทยากร :  ผอ.สมจิตร  นุชสุข  กรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์
โรงเรียนช่องแคพิทยาคม
10 พ.ย. 64 การฉีดวัคซีน โควิด 19 วัคซีน Pfizer นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข็มที่ 2
การฉีดวัคซีน โควิด 19 วัคซีน Pfizer   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข็มที่ 2  ณ โรงพยาบาลตาคลี
งานอนามัย / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
08 พ.ย. 64 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วPA ตำแหน่งครู
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วPA ตำแหน่งครู  โดย วิทยากร  คุณครูสุวรรณี  พรหมประสิทธ์ และ คุณครูรวีวรรณ  พูลสุวรรณ  โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์  สหวิทยาเขตตากฟ้า-ตาคลี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 
โรงเรียนช่องแคพิทยาคม
18 ต.ค. 64 การฉีดวัคซีน โควิด 19 วัคซีน Pfizer นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข็มที่ 1
การฉีดวัคซีน โควิด 19 วัคซีน Pfizer   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข็มที่ 1 ณ  โรงพยาบาลตาคลี  วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564  เวลา 8.30
ณ โรงพยาบาลตาคลี / ชุด To be Number One / ชุดนักเรียน งานอนามัย / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
13 ต.ค. 64 การฉีดวัคซีน โควิด 19 วัคซีน Pfizer นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข็มที่ 1
การฉีดวัคซีน โควิด 19 วัคซีน Pfizer   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  เข็มที่ 1  ณ โรงพยาบาลตาคลี
โรงพยาบาลตาคลี การแต่งกาย ครูเสื้อสีเหลือ / นักเรียนเสื้อ To be Number One ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
13 ต.ค. 64 กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9
กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ๑๓  ตุลาคม ๒๕๖๔  
ณ หอประชุม / เสื้อโทนสีเหลือง ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
20 ก.ย. 64 กิจกรรมปลูกต้นไม้ และมอบเกียรติบัตรการจัดกิจกรรมพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมฯ
กิจกรรมปลูกต้นไม้ และมอบเกียรติบัตรการจัดกิจกรรมพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมฯ
สนาม / หอประชุม / ชุด To be Number One ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
20 ก.ย. 64 ถึง 23 ก.ย. 64 รับมอบงานการจัดการเรียนการสอน OnHand ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
รับมอบงานการจัดการเรียนการสอน OnHand  ครั้งที่ 3  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564
หอประชุม / ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
20 ก.ย. 64 ถึง 23 ก.ย. 64 การลงทะเบียนรับ/ไม่รับวัคซีน โควิด 19 สำหรับนักเรียนอายุ 12- 18 ปี
การลงทะเบียนรับ/ไม่รับวัคซีน โควิด 19  สำหรับนักเรียนอายุ 12- 18  ปี  ของผู้ปกครองและนักเรียน
หอประชุม / ชุดนักเรียน งานอนามัย / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
06 ก.ย. 64 ถึง 07 ก.ย. 64 โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
ผู้ปกครอง และนักเรียน รับเงิน ๒.๐๐๐ บาท ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
หอประชุม / ชุดนักเรียน / ชุดสุภาพ ฝ่ายบริหารงานการเงิน
11 ส.ค. 64 วันแม่แห่งชาติ 2564
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปี 2564
ชุดผ้าไทยโทนสีฟ้า / เสื้อ To be number one โรงเรียนช่องแคพิทยาคม / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
09 ส.ค. 64 ถึง 20 ส.ค. 64 กำหนดการรับ-ส่งงาน On Hand ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
หอประชุม / ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
13 ก.ค. 64 ถึง 16 ก.ค. 64 กำหนดการรับ-ส่งงาน On Hand ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กำหนดการรับ-ส่งงาน On Hand ครั้งที่ 1  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6   JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
ณ หอประชุม / ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
25 มิ.ย. 64 การอบรมการวัดผล และประเมินผลการศึกษา ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ห้องประชุม / ชุดสุภาพ ผ้าไทย โรงเรียนช่องแคพิทยาคม / ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
16 มิ.ย. 64 การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19)
การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ห้องประชุมโรงเรียนช่องแคพิทยาคม / ชุดสุภาพ ผ้าไทย โรงเรียนช่องแคพิทยาคม / ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
01 มิ.ย. 64 ปฐมนิเทศและมอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
หอประชุม โรงเรียนช่องแคพิทยาคม /ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
31 พ.ค. 64 นักเรียน ม.2 ม.3 ม.5 ม.6 ปีการศึกษา 2564 รับหนังสือเรียน และผลการเรียน
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ