โรงเรียนช่องแคพิทยาคม
229 หมู่ 10  ตำบลช่องแค  อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210
เบอร์โทรศัพท์ 056009562
ภาพกิจกรรม
นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565  โรงเรียนช่องแคพิทยาคม  ได้รับการนิเทศ ติดตาม  การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) จากรองผู้อำนวยการ รังสิวุฒิ  พุ่มเกิด  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์   ศึกษานิเทศก์  และผู้บริหารหารสถานศึกษาสหวิทยาเขตตากฟ้าตาคลี
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2565,10:03   อ่าน 221 ครั้ง