โรงเรียนช่องแคพิทยาคม
229 หมู่ 10  ตำบลช่องแค  อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210
เบอร์โทรศัพท์ 056009562
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายจันทร์ เพ็ชรยิ้ม
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2540-2544
ชื่อ-นามสกุล : นางนิทราภรณ์ เกตุเดชา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2544-2557
ชื่อ-นามสกุล : นายดรุณ พ่วงพุ่ม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2557-2559
ชื่อ-นามสกุล : นายจักรกฤษณ์ สนอ่วม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2559-ปัจจุบัน