โรงเรียนช่องแคพิทยาคม
229 หมู่ 10  ตำบลช่องแค  อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210
เบอร์โทรศัพท์ 056009562
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อนักเรียนสำเร็จการศึกษา (รอบที่ 1) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 รับประกาศนียบัตร (อ่าน 462) 29 มี.ค. 65
รายชื่อนักเรียนสำเร็จการศึกษา (รอบที่ 1) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 รับประกาศนียบัตร (อ่าน 441) 29 มี.ค. 65
ประกาศกำหนดการรับประกาศนียบัตร นักเรียน ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 458) 29 มี.ค. 65
กำหนดการประกาศผลการเรียน - แก้ไขผลการเรียน ม.1, ม.2 และ ม.4, ม.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 445) 29 มี.ค. 65
กำหนดการประกาศผลการเรียน - แก้ไขผลการเรียน ม.3 และ ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 442) 29 มี.ค. 65
กำหนดการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (อ่าน 3423) 22 ก.พ. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 3435) 22 ก.พ. 65
ประกาศ การปิดเรียนเทศกาลปีใหม่ 2565 (อ่าน 3514) 30 ธ.ค. 64
ประกาศงานอนามัยโรงเรียน แนวปฏิบัติการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3604) 30 พ.ย. 64
ประกาศเปิดเรียน Onsite (ครั้งที่ 2) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 7 ธันวาคม 2564 (อ่าน 3593) 30 พ.ย. 64
ประกาศงานอนามัย นักเรียนเข้ารับการตรวจ ATK (อ่าน 3556) 24 พ.ย. 64
ประกาศเปิดเรียน Onsite ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3586) 24 พ.ย. 64
ประกาศกำหนดการรับส่งงาน On-Hand ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (รอบแจ้งที่ 1) (อ่าน 3564) 10 พ.ย. 64
การฉีดวัคซีน โควิด 19 วัคซีน Pfizer นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข็มที่ 2 (อ่าน 3540) 10 พ.ย. 64
การฉีดวัคซีน โควิด 19 วัคซีน Pfizer นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข็มที่ 2 (อ่าน 3547) 10 พ.ย. 64
ประกาศเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 รูปแบบ Online วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 (อ่าน 3645) 01 พ.ย. 64
การฉีดวัคซีน โควิด 19 วัคซีน Pfizer นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข็มที่ 1 (อ่าน 3589) 16 ต.ค. 64
การฉีดวัคซีน โควิด 19 วัคซีน Pfizer นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข็มที่ 1 (อ่าน 3520) 16 ต.ค. 64
ประกาศรับส่งงาน On Hand ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 3 (แก้ไข 1) (อ่าน 3534) 21 ก.ย. 64
ประกาศรับส่งงาน On Hand ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 3 (อ่าน 3554) 16 ก.ย. 64
ประกาศ การกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3613) 06 ก.ย. 64
โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) (อ่าน 3494) 05 ก.ย. 64
ประกาศการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3529) 31 ส.ค. 64
ประกาศรับส่งงาน On Hand ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2 (แก้ไข 1) (อ่าน 3528) 19 ส.ค. 64
ประกาศรับส่งงาน On Hand ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2 (อ่าน 3403) 30 ก.ค. 64
ประกาศเปิดเรียน on-site ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 5 (รอประกาศเปิดเรียน) (อ่าน 3488) 30 ก.ค. 64
ประกาศเปิดเรียน on-site ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 4 (2 สิงหาคม 2564) (อ่าน 3814) 20 ก.ค. 64
ประกาศเปิดเรียน on-site ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 3 (19 กรกฎาคม 2564) (อ่าน 3489) 09 ก.ค. 64
ประกาศรับส่งงาน On Hand ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1 (อ่าน 3480) 06 ก.ค. 64
ประกาศเปิดเรียน on-site ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2 (12 กรกฎาคม 2564) (อ่าน 3521) 02 ก.ค. 64
ประกาศ กำหนดการและแนวทางการแก้ไขปรับเปลี่ยนผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3498) 01 ก.ค. 64
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 19 (2564) (อ่าน 3307) 01 ก.ค. 64
คู่มือระเบียบการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ โรงเรียนช่องแคพิทยาคม (อ่าน 3460) 30 มิ.ย. 64
ประกาศเปิดเรียน on-site ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1 (5 กรกฎาคม 2564) (อ่าน 3467) 24 มิ.ย. 64
การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19) (อ่าน 3470) 17 มิ.ย. 64
ตารางเรียนออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3607) 28 พ.ค. 64
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3496) 28 พ.ค. 64
กำหนดการปฐมนิเทศและมอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ใหม่) (อ่าน 3505) 28 พ.ค. 64
ประชาสัมพันธ์นักเรียนกักตัว 14 วัน โควิด 19 (อ่าน 3496) 21 พ.ค. 64
รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3534) 14 พ.ค. 64