โรงเรียนช่องแคพิทยาคม
229 หมู่ 10  ตำบลช่องแค  อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210
เบอร์โทรศัพท์ 056009562
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 73) 03 มี.ค. 66
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ (อ่าน 249) 30 พ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์บุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ (อ่าน 226) 28 พ.ย. 65
รายชื่อนักเรียนสำเร็จการศึกษา (รอบที่ 1) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 รับประกาศนียบัตร (อ่าน 862) 29 มี.ค. 65
รายชื่อนักเรียนสำเร็จการศึกษา (รอบที่ 1) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 รับประกาศนียบัตร (อ่าน 791) 29 มี.ค. 65
ประกาศกำหนดการรับประกาศนียบัตร นักเรียน ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 831) 29 มี.ค. 65
กำหนดการประกาศผลการเรียน - แก้ไขผลการเรียน ม.1, ม.2 และ ม.4, ม.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 795) 29 มี.ค. 65
กำหนดการประกาศผลการเรียน - แก้ไขผลการเรียน ม.3 และ ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 792) 29 มี.ค. 65
กำหนดการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (อ่าน 3762) 22 ก.พ. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 3756) 22 ก.พ. 65
ประกาศ การปิดเรียนเทศกาลปีใหม่ 2565 (อ่าน 3835) 30 ธ.ค. 64
ประกาศงานอนามัยโรงเรียน แนวปฏิบัติการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3965) 30 พ.ย. 64
ประกาศเปิดเรียน Onsite (ครั้งที่ 2) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 7 ธันวาคม 2564 (อ่าน 3921) 30 พ.ย. 64
ประกาศงานอนามัย นักเรียนเข้ารับการตรวจ ATK (อ่าน 3822) 24 พ.ย. 64
ประกาศเปิดเรียน Onsite ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3866) 24 พ.ย. 64
ประกาศกำหนดการรับส่งงาน On-Hand ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (รอบแจ้งที่ 1) (อ่าน 3813) 10 พ.ย. 64
การฉีดวัคซีน โควิด 19 วัคซีน Pfizer นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข็มที่ 2 (อ่าน 3804) 10 พ.ย. 64
การฉีดวัคซีน โควิด 19 วัคซีน Pfizer นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข็มที่ 2 (อ่าน 3806) 10 พ.ย. 64
ประกาศเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 รูปแบบ Online วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 (อ่าน 3912) 01 พ.ย. 64
การฉีดวัคซีน โควิด 19 วัคซีน Pfizer นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข็มที่ 1 (อ่าน 3865) 16 ต.ค. 64
การฉีดวัคซีน โควิด 19 วัคซีน Pfizer นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข็มที่ 1 (อ่าน 3775) 16 ต.ค. 64
ประกาศรับส่งงาน On Hand ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 3 (แก้ไข 1) (อ่าน 3773) 21 ก.ย. 64
ประกาศรับส่งงาน On Hand ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 3 (อ่าน 3821) 16 ก.ย. 64
ประกาศ การกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3903) 06 ก.ย. 64
โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) (อ่าน 3754) 05 ก.ย. 64
ประกาศการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3778) 31 ส.ค. 64
ประกาศรับส่งงาน On Hand ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2 (แก้ไข 1) (อ่าน 3771) 19 ส.ค. 64
ประกาศรับส่งงาน On Hand ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2 (อ่าน 3551) 30 ก.ค. 64
ประกาศเปิดเรียน on-site ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 5 (รอประกาศเปิดเรียน) (อ่าน 3714) 30 ก.ค. 64
ประกาศเปิดเรียน on-site ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 4 (2 สิงหาคม 2564) (อ่าน 4032) 20 ก.ค. 64
ประกาศเปิดเรียน on-site ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 3 (19 กรกฎาคม 2564) (อ่าน 3684) 09 ก.ค. 64
ประกาศรับส่งงาน On Hand ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1 (อ่าน 3682) 06 ก.ค. 64
ประกาศเปิดเรียน on-site ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2 (12 กรกฎาคม 2564) (อ่าน 3727) 02 ก.ค. 64
ประกาศ กำหนดการและแนวทางการแก้ไขปรับเปลี่ยนผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3695) 01 ก.ค. 64
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 19 (2564) (อ่าน 3377) 01 ก.ค. 64
คู่มือระเบียบการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ โรงเรียนช่องแคพิทยาคม (อ่าน 3663) 30 มิ.ย. 64
ประกาศเปิดเรียน on-site ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1 (5 กรกฎาคม 2564) (อ่าน 3657) 24 มิ.ย. 64
การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19) (อ่าน 3672) 17 มิ.ย. 64
ตารางเรียนออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3819) 28 พ.ค. 64
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3683) 28 พ.ค. 64
กำหนดการปฐมนิเทศและมอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ใหม่) (อ่าน 3725) 28 พ.ค. 64
ประชาสัมพันธ์นักเรียนกักตัว 14 วัน โควิด 19 (อ่าน 3693) 21 พ.ค. 64
รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3757) 14 พ.ค. 64
การประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3929) 30 เม.ย. 64
ประกาศเลื่อนการทดสอบนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3712) 28 เม.ย. 64
ประกาศการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3715) 28 เม.ย. 64
ขั้นตอนแนะนำเมนู การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3711) 23 เม.ย. 64
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 สิทธิพิเศษ (อ่าน 3691) 23 เม.ย. 64
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3716) 21 เม.ย. 64
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ระบบออนไลน์ (อ่าน 3706) 21 เม.ย. 64