โรงเรียนช่องแคพิทยาคม
229 หมู่ 10  ตำบลช่องแค  อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210
เบอร์โทรศัพท์ 056009562
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวกนกพร นันทับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์