โรงเรียนช่องแคพิทยาคม
229 หมู่ 10  ตำบลช่องแค  อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210
เบอร์โทรศัพท์ 056009562
กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายหังตูเวาะ ดือลาแม
กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว)

นางสาววรินท์นภันต์ ทุ่งสิบสี่
กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (พี่เลี้ยง)