โรงเรียนช่องแคพิทยาคม
229 หมู่ 10  ตำบลช่องแค  อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210
เบอร์โทรศัพท์ 056009562
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางเปรมฤดี ขุมเพ็ชร
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฟิสิกส์)

ดร.ชาตรี วงค์สายสิน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
เบอร์โทร : 0897064966

ดร.จตุพร งามสงวน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
เบอร์โทร : 0897048989

นางสาวรัชนี รัตนบุรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ชีววิทยา)

นางสาวสุวรรณนา มีเดช
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เคมี)

นายณัฐวุฒิ เรืองศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เคมี)