โรงเรียนช่องแคพิทยาคม
229 หมู่ 10  ตำบลช่องแค  อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210
เบอร์โทรศัพท์ 056009562
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายโอภาส พุทธสรณ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ว่าที่ร้อยตรีหญิงนฤมล เหล็กไหล
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม