โรงเรียนช่องแคพิทยาคม
229 หมู่ 10  ตำบลช่องแค  อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210
เบอร์โทรศัพท์ 056009562
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายนิทํศน์ จันทขาว
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา