โรงเรียนช่องแคพิทยาคม
229 หมู่ 10  ตำบลช่องแค  อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210
เบอร์โทรศัพท์ 056009562
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ วุทธนู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)

นายไพศาล มีสุวรรณ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)