โรงเรียนช่องแคพิทยาคม
229 หมู่ 10  ตำบลช่องแค  อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210
เบอร์โทรศัพท์ 056009562
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวสุภัค สนธิโพธิ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (บัญชีธุรกิจ)

นายนัฐพงษ์ สิหะวงค์
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (งานช่าง)